x x x

NFPAS vznikl dnem zápisu do veřejného nadačního rejstříku dne vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 2188 ke dni 28.9.2022.

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

 1. Název: Nadační fond profesora MUDr. Andreje Sukopa (NFPAS)
 2. Sídlo: Čábelecká 51/4, 165 00 Praha 6
 3. IČO: 175 24 238

II. ÚČEL NFPAS A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Rozvoj každého lékařského oboru si žádá nadšení lékařů, otevření možností pro jejich vzdělávání, podpora jejich vědecké činnosti, rozšiřování jejich dovedností včetně komunikace s pacienty a zahraničními kolegy. Je třeba odstranit překážky, které berou jejich čas, energii a nabídnout možnosti a výzvu, které povedou k dosažení pokroku v oboru.
Náročná administrativa, nedostatek příležitostí pro vzdělávání lékařů v zahraničí a možnost rozvinout výuku lékařů pomocí zahraničním lektoru, neefektivní řízení a nedostatek prostředků na pořizování špičkových technologií a nástrojů jsou hlavní překážky ve zlepšování zdravotní péče poskytované pacientům.
Nadační fond chce řešit právě tyto aspekty se zvýšeným akcentem na nedostatek prostředků na nákup nejmodernějšího vybavení, nedostupnost studijních pobytů pro lékaře na zahraničních pracovištích a nedostupnost studijních pobytů odborníků ze zahraničí v České republice.
Rekonstrukční plastická chirurgie je obor, který dokáže pacientům vrátit kvalitu života po vážných úrazech včetně amputací končetin nebo deformací obličeje, rekonstrukcí vrozených vad. I s vážnou nemocí může člověk úspěšně společensky žít, avšak s výraznou deformitou obličeje nebo s následky po amputačním poranění je to velmi těžké. Špičkové péče pro tyto pacienty dosáhneme jen špičkovými lékaři se špičkovým vzděláním

NFPAS se zřizuje za účelem

f. poskytování špičkové lékařské péče zejména v oblasti rekonstrukční plastické chirurgie a také jiných oborů;
g. zvyšování kvality péče prostřednictvím zavádění moderních léčebních metod;
h. podpory vzdělávání lékařů doma i v zahraničí;
i. pořizování nejmodernější přístrojové techniky;
j. podpory vědeckého rozvoje v této oblasti medicíny;

K dosažení účelu bude nadační fond zejména

m. Poskytovat nadační příspěvky na výjezdy a stáže lékařů do zahraničí;
n. Poskytovat nadační příspěvky na organizaci a vzdělávání lékařů v ČR;
o. Poskytovat nadační příspěvky na nákupy moderní přístrojové techniky;
p. Poskytovat nadační příspěvky na zlepšení podmínek na pracovištích;
q. Poskytovat nadační příspěvky na zavádění nejnovějších léčebných metod v oblasti medicíny;
r. Poskytovat nadační příspěvky za účelem vzdělávání špičkovými odborníky ze zahraničí;
s. Udělovat ocenění lékařům za výsledky jejich práce a celoživotní dílo;
t. Organizovat společenské události, pořádat přednášky a diskuse s lékaři a odborníky;
u. Podporovat publikační činnost;
v. Spolupracovat se špičkovými pracovišti doma i v zahraničí;
w. Získávat další sponzory a dárce, kteří podpoří cíle nadačního fondu;
x. Součástí činnosti nadačního fondu je, kromě získávání finančních prostředků od sponzorů a mecenášů, pořádání propagačních a sbírkových akcí za účelem získání prostředků na hlavní činnost nadačního fondu a k případnému krytí ztrát z hlavní činnosti nadačního fondu.

III. ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU

Orgány nadačního fondu jsou:

 1. Správní rada
 2. Revizor
 3. Vědecká rada (je-li zřízena)
 4. Ředitel (je-li jmenován)

IV. SPRÁVNÍ RADA

Postavení a působnost správní rady:

 1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje jeho majetek, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu, zejména o poskytování nadačních prostředků.
 2. Do výlučné působnosti správní rady mimo jiné patří:
  1. Vydat Statut nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách;
  2. Schvalovat rozpočet nadačního fondu, jeho změny a shromažďování finančních prostředků pro podporu činnosti nadačního fondu;
  3. Schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření;
  4. Rozhodovat o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací;
  5. Zřídit vědeckou radu a stálé nebo dočasné komise;
  6. Jmenovat ředitele;
  7. Volit a odvolávat nové členy správní rady a dozorčí rady;
  8. Jmenovat a odvolávat členy vědecké rady a komisí;
  9. Stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, ředitele nebo komisí;
  10. Jmenovat likvidátora nadačního fondu v případech stanovených zákonem;
  11. Rozhodovat o půjčkách, úvěrech;
  12. Rozhodovat o změnách zakládací listiny;
  13. Dále o všech věcech svěřených jí právními předpisy;
 3. Správní rada má tři členy.
 4. Funkční období členů správní rady je pětileté. Opakovaná volba člena správní rady je možná.
 5. Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon jeho funkce končí uplynutím dvou měsíců ode dne doručení správní radě, neschválí-li správní rada jiný okamžik zániku funkce.
 6. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu.
 7. Správní rada zasedá nejméně čtyřikrát za kalendářní rok anebo na žádost některého člena správní rady.
 8. Zasedání správní rady svolává její předseda nejpozději 10 dnů před zasedáním pozvánkou. Pokud s tím souhlasí ostatní členové správní rady, lze svolat zasedání správní rady i jiným způsobem. Pravidla svolávání správní rady neplatí, pokud by okolnosti vyžadovaly neodkladné svolání správní rady a uvedená pravidla by nebylo možné dodržet.
 9. Výkon člena správní rady je nezastupitelný.
 10. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady.
 11. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech zasedání správní rady je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 12. Souhlasí-li všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání správní rady, v takovém případě se musí k návrhu vyjádřit všichni členové správní rady a musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání správní rady.
 13. Podrobnosti o fungování a rozhodování správní rady stanoví statut nadačního fondu.

V. REVIZOR

 1. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu.
 2. Revizor zejména:
  1. Kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem;
  2. Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu;
  3. Dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu;
  4. Upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění;
  5. Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
 3. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:
  1. Nahlížet do účetních knih;
  2. Svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu;
 4. revizor má jednoho člena. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté;
 5. Revizor může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon jeho funkce končí uplynutím dvou měsíců ode dne doručení správní radě, neschválí-li správní rada jiný okamžik zániku funkce.
 6. Výkon revizora je nezastupitelný.
 7. Podrobnosti o fungování a rozhodování revizora stanoví statut nadačního fondu.

VI. ŘEDITEL

 1. Ředitel fondu vykonává činnosti v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí správní rady.
 2. Ředitel zajišťuje organizační a administrativní činnosti, které jsou nezbytné nebo potřebné pro chod NFPAS.
 3. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada, která určí dobu, na jakou je ředitel jmenován do funkce a další podmínky, za kterých bude funkci vykonávat.
 4. Nejmenuje-li správní rada ředitele, vykonává organizační, administrativní a jiné nezbytné činnosti pro funkci a chod NFPAS.
 5. Funkce ředitele fondu je slučitelná s funkcí člena správní rady.
 6. Ředitel je povinen vykonávat svoji činnost s péčí řádného hospodáře a hájit oprávněné zájmy NFPAS. Ředitel je povinen vykonávat svoji činnost tak, aby nedošlo k phrožení splnění účelu, ke kterému byl NFPAS zřízen.

VII.JEDNÁNÍ ZA NADAČNÍ FOND

 1. Statutárním orgánem NFPAS je správní rada.
 2. Jménem nadačního fondu jedná správní rada, každý člen správní rady samostatně.
 3. Podpisování za NFPAS se děje tak, že pod vytištěný nebo napsaný název NFPAS připojí člen správní rady svůj podpis.
 4. Pro elektronickou komunikaci je určena datová schránka.

VIII. HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU

 1. Účetní období je totožné s kalendářním rokem.
 2. Evidence a účetnictví fondu se vedou způsobem příslušným obecně závazným předpisům.
 3. Sestavení roční účetní závěrky schvaluje správní rada a předkládá ji revizorovi.
 4. Revizor předloží správní radě zprávu o výsledku kontroly do 30 dnů ode dne, kdy ji obdržel.

IX. VÝROČNÍ ZPRÁVA

 1. NFPAS zpracovává zprávu o své činnost Výroční zprávou do 30.6. následujícího kalendářního roku.
 2. Výroční zpráva se zakládá do Sbírky listin rejstříkového soudu nejpozději do konce kalendářního roku.
 3. Výročí zpráva je zveřejněna na webových stránkách NFPAS.

X. PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Nadační prostředky mohou být poskytovány pouze v souladu s účelem a realizací cílů NFPAS v souladu s tímto Statutem, a nebo mimořádným rozhodnutím správní rady a to zejména:

 1. Nadační příspěvky, stipendia, granty, ocenění apod.
 2. Náklady na zajištění činnosti související s účelem nadačního NFPAS
 3. Správu nadačního fondu

XI. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě:

 1. Žádosti uchazečů o příspěvek NFPAS
 2. Návrhu správní rady
 3. Návrhu vědecké rady
 4. Návrhu

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

O změnách STATUTU v celém rozsahu rozhoduje správní rada nadačního fondu nadpoloviční většinou.

V Praze dne 10. 10. 2022
Tento statut byl schválen správní radou dne 10. 10. 2022
Schválil:

Prof. MUDr. Andrej Sukop Ph.D.
Jaroslava Jůzová
Mgr. Adriana Krnáčová MBA

Adresa:

Nadační fond profesora
MUDr. Andreje Sukopa
Čábelecká 51/4,
165 00 Praha 6 – Lysolaje
Česká Republika

e-mail:

info@nfpas.cz

IČ/ID:

identifikační číslo (IČ): 17524237
ID datové schránky: wx5nzyk

Bankovní
účty:

FIO Banka: 2602345451/2010
ČSOB: 313365641/0300

© 2023 Nadační fond profesora
MUDr. Andreje Sukopa

html web-levne.com graphic toppartners.cz